Windeln.购物教程

日期:2013年07月14日 16:35:00    阅读:10837


1.海淘必须有的东西。翻译利器:GOOGLE浏览器:

2. 打开W家网址:www.windeln.de

3. 开始注册:(注册在官网页面的右上角)


1.点击右上角:2.点击后进入:


 

 

3.注册成功!直接跳转


 

 

4. 开始购物咯~~

咱们用爱他美奶粉做例子 :


 5.点击进入


 

6.点击您所需购买的产品


 


 

7.之后您会看到您的购物车里有2个货物


 


8.出现以下页面:


 

 


9.填写正确的收货地址


 

10.会出现以下页面 


 

 

出现这种情况是正常的 继续下一步,进行付款

 

 

付款成功!